Personas datu apstrādes un aizsardzības politika

1. Personas datu apstrādes politikas mērķis

Personas datu apstrādes politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai (datu subjektam) informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

2. Personas datu pārzinis un tā kontaktinformācija

Ziemeļu iela 4, "Lidosta" Rīga, Mārupes nov., LV-1053, Latvija. Pirmd. – Piektd. no 9:00 līdz 18:00 Mob.: +371 29 507 102 REZERVES DAĻAS / SERVISS: Pirmd. – Piektd. no 9:00 līdz 18:00 Mob.: +371 29 800 849 E-MAIL: info@smartforxx.lv

 

3. Dokumenta piemērošanas sfēra

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.

Privātuma politika tiek piemērota privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

 • fizisku personu - klientu, darbinieku un citu pakalpojumu lietotāju (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (Klientam) saņem vai nodod STILL noliktavu tehnika Latvijā nopirkt Latvijā jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);

 • STILL noliktavu tehnika Latvijā nopirkt Latvijā uzturēto interneta mājaslapu apmeklētājiem (turpmāk - Klienti).

STILL noliktavu tehnika Latvijā nopirkt Latvijā rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievērojot Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (STILL noliktavu tehnika Latvijā nopirkt Latvijā interneta mājaslapā, papīra formātā vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), vidi, nolūkiem var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus STILL noliktavu tehnika Latvijā nopirkt Latvijā.

 

4. Personas datu apstrādes nolūki

STILL noliktavu tehnika Latvijā nopirkt Latvijā apstrādā personas datus pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai:

 • klientu identificēšanai un piedāvājuma sagatavošanai;

 • līguma sagatavošanai, noslēgšanai, papildināšanai, pārslēgšanai un laušanai;

 • klientu apkalpošanai;

 • pakalpojumu sniegšanai (līguma saistību izpildei);

 • pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai;

 • preču un pakalpojumu uzlabošanai, jaunu preču un pakalpojumu attīstībai;

 • pakalpojumu lietošanas veicināšanai, reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;

 • iebildumu izskatīšanai un apstrādei;

 • klientu apmierinātības mērījumiem, noturēšanai, lojalitātes celšanai;

 • norēķinu administrēšanai;

 • kredītspējas novērtēšanai, kredītu uzraudzībai;

 • parādu atgūšanai un piedziņai;

 • mājaslapu un uzturēšanai un darbības uzlabošanai.

STILL noliktavu tehnika Latvijā nopirkt Latvijā apstrādā personas datus biznesa plānošanai un analīzei:

 • uzskaitei, plānošanai un statistikai;

 • datu kvalitātes nodrošināšanai un efektivitātes mērīšanai;

 • tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai;

 • atskaišu sagatavošanai;

 • klientu aptauju veikšanai.

STILL noliktavu tehnika Latvijā nopirkt Latvijā apstrādā personas datus informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā, kā arī citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datu STILL noliktavu tehnika Latvijā nopirkt Latvijā.

 

5. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

STILL noliktavu tehnika Latvijā nopirkt Latvijā apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • līguma noslēgšanai un izpildei - lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;

 • normatīvo aktu izpildei - lai izpildītu STILL noliktavu tehnika Latvijā nopirkt Latvijā saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus;

 • saskaņā ar Klienta - datu subjekta piekrišanu;

 • likumīgās (leģitīmās) intereses - lai realizētu no STILL noliktavu tehnika Latvijā nopirkt Latvijā un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas STILL noliktavu tehnika Latvijā nopirkt Latvijā leģitīmās (likumīgās) intereses.

STILL noliktavu tehnika Latvijā nopirkt Latvijā likumīgās (leģitīmās) intereses ir:

 • veikt komercdarbību;

 • pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas vai klienta apkalpošanas laikā – telefoniski, elektroniski, klātienē;

 • nodrošināt līguma saistību izpildi;

 • novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai (t.sk., veikt kredītriska novērtējumu pirms preču un pakalpojumu pārdošanas un līguma izpildes laikā);

 • saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par preču pirkumu un pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot uz zvanu centriem, interneta mājas lapās un pašapkalpošanās vidē;

 • analizēt STILL noliktavu tehnika Latvijā nopirkt Latvijā mājaslapu, interneta vietņu un mobilo lietojumu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;

 • administrēt Klienta kontu STILL noliktavu tehnika Latvijā nopirkt Latvijā mājaslapā, interneta vietnēs un mobilajās lietotnēs;

 • veikt darbības Klientu noturēšanai;

 • segmentēt Klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;

 • reklamēt savas preces un pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;

 • nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Klientu aptaujas par precēm un pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;

 • informēt par izmaiņām pakalpojuma sniegšanas kārtībā un cenrādī;

 • Informēt Klientus par jaunumiem nozarē;

 • nodrošināt vides izglītības aktivitātes;

 • novērst krāpniecību;

 • nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;

 • nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;

 • pakalpojumu sniegšanas un preču pārdošanas, un piegādes efektivitāti;

 • nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;

 • administrēt maksājumus;

 • administrēt savlaicīgi neveiktus maksājumus;

 • vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;

 • informēt sabiedrību par savu darbību.

 

6. Datu apstrādes noteikumi no pārziņa citam datu pārzinim

Šie datu apstrādes noteikumi ir piemērojami tikai personas datu apstrādei, kas izriet no līgumiem par pakalpojumiem, kurus STILL noliktavu tehnika Latvijā nopirkt Latvijā sniedz cita juridiskā persona.

Abas Puses darbojas kā neatkarīgs datu pārzinis.

Puses veic atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu personas datu apstrādes drošību.

Puses nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, informē otru Pusi par saņemto datu subjekta pieprasījumu, ja tas attiecas vai ietekmē otras Puses veikto personas datu apstrādi (piemēram, pieprasījums ierobežot datu apstrādi) vai ietekmē personas datus (piemēram, pieprasījums labot datus). Puses labā ticībā savstarpēji sadarbojas (piemēram, savstarpēji apmainoties ar informāciju par personas datu apstrādi), lai izpildītu pamatotus datu subjektu pieprasījumus, kā arī lai nodrošinātu datu precizitāti visu datu apstrādes laiku.

 

7. Personas datu apstrāde

STILL noliktavu tehnika Latvijā nopirkt Latvijā apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un STILL noliktavu tehnika Latvijā nopirkt Latvijā saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

STILL noliktavu tehnika Latvijā nopirkt Latvijā attiecībā uz Klientu var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu. Klients par šādām STILL noliktavu tehnika Latvijā nopirkt Latvijā darbībām tiek informēts atsevišķi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Klients var iebilst automatizētu lēmumu pieņemšanai saskaņā ar tiesību aktiem, tomēr apzinoties, ka atsevišķos gadījumos tas var ierobežot Klienta tiesības izmantot atsevišķas viņam potenciāli pieejamās iespējas (piemēram, saņemt komerciālus piedāvājumus).

Automatizētu lēmumu pieņemšana, kas Klientam rada tiesiskās sekas (piemēram, Klienta pieteikuma apstiprināšana vai noraidīšana), var tikt veikta tikai līguma starp STILL noliktavu tehnika Latvijā nopirkt Latvijā un Klientu noslēgšanas vai izpildes gaitā, vai pamatojoties uz Klienta nepārprotamu piekrišanu.

Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai STILL noliktavu tehnika Latvijā nopirkt Latvijā var pilnvarot Clean R grupas uzņēmumus, savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas darbības, kā piemēram, pakalpojumu ierīkošanas darbu veikšanu, rēķinu izsūtīšanu un tamlīdzīgi. Ja izpildot šos uzdevumus, Clean R grupas uzņēmumi vai sadarbības partneri apstrādā Clean R rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie Clean R grupas uzņēmumi vai sadarbības partneri ir uzskatāmi par Clean R datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un Clean R ir tiesības nodot Clean R grupas uzņēmumiem un sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.

STILL noliktavu tehnika Latvijā nopirkt Latvijā sadarbības partneri un Clean R grupas uzņēmumi (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar STILL noliktavu tehnika Latvijā nopirkt Latvijā prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei STILL noliktavu tehnika Latvijā nopirkt Latvijā uzdevumā.

 

8. Personas datu aizsardzība

STILL noliktavu tehnika Latvijā nopirkt Latvijā aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un STILL noliktavu tehnika Latvijā nopirkt Latvijā saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

 

9. Personas datu saņēmēju kategorijas

STILL noliktavu tehnika Latvijā nopirkt Latvijā neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā, informāciju par saņemtajiem pakalpojumiem, izņemot:

 • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros vai nodrošinātu pakalpojumu);

 • rēķinu piegāde Klientam;

 • pasta sūtījumu izsūtīšana Klientiem par izmaiņām līguma saturā vai cenrādī;

 • saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;

 • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;

 • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos STILL noliktavu tehnika Latvijā nopirkt Latvijā likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs STILL noliktavu tehnika Latvijā nopirkt Latvijā likumīgās intereses.

 

10. Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem

STILL noliktavu tehnika Latvijā nopirkt Latvijā nodrošina normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs ar Regulu noteiktajam, nodrošināšanai.

 

11. Personas datu glabāšanas ilgums

STILL noliktavu tehnika Latvijā nopirkt Latvijā glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;

 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā STILL noliktavu tehnika Latvijā nopirkt Latvijā vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);

 • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;

 • kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Pēc tam, kad iepriekš minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

 

12. Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi. Lielākā daļa Klienta informācijas jau ir ievietota mājas lapā cleanr.lv sadaļā e-pakalpojumi, kur Klients var pārliecināties par savu datu pareizumu.

Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt STILL noliktavu tehnika Latvijā nopirkt Latvijā piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt STILL noliktavu tehnika Latvijā nopirkt Latvijā veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz STILL noliktavu tehnika Latvijā nopirkt Latvijā likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no STILL noliktavu tehnika Latvijā nopirkt Latvijā pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

 • rakstveida formā klātienē STILL noliktavu tehnika Latvijā nopirkt Latvijā birojā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

 • attālināti, iesniegumu parakstot ar drošu elektronisko parakstu, iesniedzot pieprasījumu no mājas lapas sadaļas e-pakalpojumi autorizējoties;

 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā STILL noliktavu tehnika Latvijā nopirkt Latvijā vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);

 • elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;

 • pašapkalpošanās portālā cleanr.lv.

Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, STILL noliktavu tehnika Latvijā nopirkt Latvijā pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

STILL noliktavu tehnika Latvijā nopirkt Latvijā atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē, elektroniski parakstītu atbildi e-pastā pēc klienta pieprasījuma vai pašapkalpošanās portālā cleanr.lv, pēc iespējas ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.

STILL noliktavu tehnika Latvijā nopirkt Latvijā nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.

 

13. Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, pakalpojumu lietošanas paradumu datu analīze, individuāli sagatavota reklāma u.c.), var dot pašapkalpošanās portālā cleanr.lv, STILL noliktavu tehnika Latvijā nopirkt Latvijā pakalpojumu pieteikšanas formās, rakstot uz e-pastu info@smartforxx.lv vai klātienē STILL noliktavu tehnika Latvijā nopirkt Latvijā birojā.

Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, tas ir - pašapkalpošanās portālā cleanr.lv, rakstot uz e-pastu info@smartforxx.lv vai klātienē birojā, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

 

14. Saziņa ar Klientu

STILL noliktavu tehnika Latvijā nopirkt Latvijā veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi.

Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi STILL noliktavu tehnika Latvijā nopirkt Latvijā veic uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, pakalpojumu vai preces (piemēram, atkritumu tvertnes) maiņu , informācija par rēķiniem, izmaiņām pakalpojumos u.c.).

Saziņas laikā (ienākošie zvani, e-pasti) – STILL noliktavu tehnika Latvijā nopirkt Latvijā pārliecinās par Klienta identitāti pēc sekojošiem kritērijiem:

 • Telefona zvans: zvanītāja kontakttālrunis - vai ir norādīts līgumā; Klienta līguma Nr.; personas kods; vārds, uzvārds; pakalpojuma sniegšanas adrese;

 • E-pasts: rakstītāja e-pasts - vai ir norādīts līgumā; Klienta līguma Nr.; personas kods; vārds, uzvārds; pakalpojuma sniegšanas adrese;

 • Mājas lapas sadaļa e-pakalpojumi: ja Klients ir autorizējies ar banklink vai e-parakstu – nav nepieciešama papildu Klienta autorizācija, ja Klients nav autorizējies-kritēriji no sadaļas e-pasts;

 • Klātienē: personu apliecinošs dokuments;

 • Pasta sūtījumi;

 • Kontakpersonas – pārdevēji.

 

15. Komerciāli paziņojumi

Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par STILL noliktavu tehnika Latvijā nopirkt Latvijā un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem ar tiešu nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, Klientu aptaujas) STILL noliktavu tehnika Latvijā nopirkt Latvijā veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.

Klients piekrišanu STILL noliktavu tehnika Latvijā nopirkt Latvijā un/vai tā sadarbības partneru komerciālu paziņojumu saņemšanai var dot pašapkalpošanās portālā cleanr.lv.

Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:

 • izdarot attiecīgu atzīmi savā lietotāja profilā Clean R pašapkalpošanās portālā cleanr.lv;

 • nosūtot e-pastu uz adresi info@smartforxx.lv;

 • klātienē birojā;

 • izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās.

STILL noliktavu tehnika Latvijā nopirkt Latvijā pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām, kas var būt līdz trijām diennaktīm.

Izsakot savu viedokli aptaujās un atstājot savu kontaktinformāciju (e-pastu, tālruni), Klients piekrīt, ka STILL noliktavu tehnika Latvijā nopirkt Latvijā var ar viņu sazināties, izmantojot sniegto kontaktinformāciju sakarā ar Klienta sniegto novērtējumu.

 

16. Sīkdatņu izmantošana

“Sīkdatnes” ir sīka apjoma informācija, kuras interneta vietne saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs apmeklējat interneta vietni. Tā ļauj serverim apkopot informāciju no Jūsu pārlūka, tādējādi Jums vienmēr nav dati jāievada no jauna, kad Jūs atgriežaties interneta vietnē vai pārejat no vienas lapas uz citu. Vairāk informācijas par to, kā darbojas sīkdatnes, ir pieejams interneta vietnē www.cookiecentral.com.

Mūsu interneta vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu piedāvāto pakalpojumu kvalitāti. Mēs izmantojam sesijas sīkdatnes, pastāvīgās sīkdatnes un trešās puses (partneru) sīkdatnes, lai:

 • atpazītu jaunus vai agrākos Klientus;

 • atcerētos Jūsu ekrāna izvēles (preferences), piemēram, kontrasta krāsas uzstādījumus vai burtu izmērus;

 • atcerētos, vai Jūs esat (vai neesat) sniedzis piekrišanu mūsu sīkdatņu lietošanai šajā interneta vietnē;

 • anonīmi apkopotu statistiku par to, kā un kādus mūsu piedāvātos pakalpojumus Jūs esat meklējis;

 • nosūtītu reklāmu, kas Jums ir visatbilstošākā un vislabāk atbilst Jūsu interesēm. Sīkdatnes arī tiek lietotas, lai ierobežotu to, cik reižu Jūs redzat reklāmu, un lai palīdzētu izmērīt reklāmas kampaņas efektivitāti;

 • apkopotu uzticamu vietnes lietošanas informāciju, kas ļauj mums izmērīt, cik labi vietne atbilst tās lietotāju vajadzībām, un lai veiktu jebkādus nepieciešamos uzlabojumus;

 • analizētu tīmekļa vietnes apmeklēšanas intensitāti no noteiktiem ģeogrāfiskiem reģioniem.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažas sīkdatnes var ievietot trešās puses pakalpojumu sniedzējs, kas veic atsevišķas funkcijas mūsu vajadzībām.

Mēs sadarbojamies ar trešām pusēm, lai izsekotu Jūsu darbības mūsu interneta vietnē, lai uzlabotu mūsu mārketinga pasākumus un nodrošinātu Jūs ar reklāmu, pamatojoties uz Jūsu apmeklējumu mūsu interneta vietnē.

STILL noliktavu tehnika Latvijā nopirkt Latvijā interneta mājaslapā var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko STILL noliktavu tehnika Latvijā nopirkt Latvijā nenes atbildību.

 

17. Citi noteikumi

STILL noliktavu tehnika Latvijā nopirkt Latvijā ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju viņa lietotāja profilā Clean R pašapkalpošanās portālā cleanr.lv, kā arī - ievietojot STILL noliktavu tehnika Latvijā nopirkt Latvijā mājaslapā, norādot rēķinos.

STILL noliktavu tehnika Latvijā nopirkt Latvijā saglabā Personas datu apstrādes politikas iepriekšējās redakcijas un tās ir pieejamas STILL noliktavu tehnika Latvijā nopirkt Latvijā mājaslapā www.smartforxx.lv.

JUMS VĒL IR JAUTĀJUMI?
Sazinieties ar mums jebkurā Jums ērtā veidā, lai saņemtu vairāk informācijas
Jūsu pārlūks ir novecojis iesakām to atjaunināt uz jaunāko versiju
vai izmantot citu modernāku.